Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Creditinfo’s

Art. 1
Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Creditinfo’s enerzijds en haar opdrachtgever c.q. cliënt c.q. afnemer, hierna te noemen: opdrachtgever, anderzijds. Zij vormen een integrerend deel van de overeenkomst. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever van Creditinfo’s wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Art. 2
Terzake van deze overeenkomst zal Creditinfo’s al het mogelijke doen om de belangen van opdrachtgever goed te behartigen. Het
is Creditinfo’s toegestaan om indien zij dit voor een goede naleving van de overeenkomst, dan wel de uitvoering daarvan, noodzakelijk acht, een derde in haar plaats te stellen.

Art. 3
Creditinfo’s is niet aansprakelijk voor overschrijding van de termijnen waarbinnen gegevens zouden worden verschaft, dan wel aangenomen werkzaamheden zouden zijn voltooid.

Art. 4
Door Creditinfo’s verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door opdrachtgever. Deze inlichtingen zullen door opdrachtgever als strikt vertrouwelijk worden behandeld en nimmer geheel of gedeeltelijk bekend worden gemaakt, noch worden gebruikt als bewijsmiddel bij enig onderzoek. Opdrachtgever garandeert, dat ook zijn medewerkers in de ruimste zin des
woords, zich aan deze voorwaarden zullen houden.

Art. 5
Alle offertes van Creditinfo’s zijn vrijblijvend. Creditinfo’s behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen opdrachten te weigeren en voor het geval al een opdracht zou zijn geaccepteerd, die bij gebleken strijd met de wet alsnog te weigeren dan wel te beperken.

Art. 6
Alle informatie wordt, indien niet anders is overeengekomen, schriftelijk verstrekt. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel schriftelijk verstrekte informatie als op andere wijze verstrekte informatie, alsmede op elke dienstverlening of product door Creditinfo’s aan opdrachtgever geleverd.

Art. 7
a. De door Creditinfo’s verzonden facturen dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen een factuur binnen die betalingstermijn. In geval van niet tijdige betaling van een factuur is opdrachtgever de wettelijke rente over het factuurbedrag, althans het niet betaalde gedeelte ervan, verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten, vervolgens wordt de betaling in mindering gebracht op de door hem verschuldigde renten en daarna op de oudst-openstaande vorderingen; zulks ongeacht een andersluidende aanwijzing van de opdrachtgever.
b. Alle tarieven en kosten zijn, tenzij anders wordt vermeld, exclusief b.t.w.
c. Creditinfo’s behoudt zich te allen tijde het recht voor
overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te beperken. In dat geval is Creditinfo’s verplicht de waarde van het niet verbruikte deel van de overeenkomst aan opdrachtgever te restitueren c.q. kwijt te schelden.
d. Creditinfo’s behoudt zich te allen tijde het recht voor prijzen te
wijzigen.
Art. 8
Creditinfo’s zal met betrekking tot de uitvoering van overeenkomsten de grootst mogelijke discretie betrachten. Opdrachtgever zal nimmer de naam Creditinfo’s bekend maken als bron van informatie, tenzij Creditinfo’s hiertoe schriftelijk toestemming verleent, waarbij Creditinfo’s zich het recht voorbehoudt om vooraf de juistheid van elke aanhaling of vermelding ontleend aan informatie van Creditinfo’s te verifiëren.

Art. 9
Creditinfo’s kan nimmer verplicht worden de herkomst van door Creditinfo’s verstrekte gegevens kenbaar te maken of de (rechts)personen te noemen die hierbij hun medewerking hebben verleend.

Art. 10
De rechten en plichten van opdrachtgever en Creditinfo’s gaan in bij het tot stand komen van deze overeenkomst en gelden zolang opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van Creditinfo’s De voorwaarden genoemd onder artikelen 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14 zullen echter ook van kracht blijven indien, om welke reden dan ook, het verrichten van diensten door Creditinfo’s ten behoeve van opdrachtgever is gestaakt.

Art. 11
Op alle overeenkomsten met Creditinfo’s is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter in Nederland.

Art. 12
a. Opdrachtgever erkent dat Creditinfo’s de door haar verstrekte gegevens heeft verkregen van derden en niet aansprakelijk kan worden gehouden indien deze gegevens geheel of gedeeltelijk onjuist of onvolledig blijken te zijn.
b. Opdrachtgever kan Creditinfo’s niet aansprakelijk stellen voor schade voortvloeiend uit of ontstaan door de werkzaamheden van Creditinfo’s en/of de in haar plaats gestelde derde.
c. Indien Creditinfo’s na gevoerde juridische procedure, ondanks
en onverminderd het gestelde in artikel 12a en 12b, toch aansprakelijk blijkt, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 1.500,– per gebeurtenis.
d. Opdrachtgever vrijwaart Creditinfo’s voor door derden geleden
schade, voortvloeiend uit of ontstaan door de werkzaamheden van
Creditinfo’s en/of de in haar plaats gestelde derde.

Art. 13
a. Opdrachtgever bepaalt hoe en op welke wijze het onderzoek wordt verricht en hoe er met de gegevens wordt omgegaan. Creditinfo’s maakt geen gebruik van de gegevens. Voorts bepaalt opdrachtgever voor welk doel hij/zij de gegevens wil gebruiken.
b. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle vereisten die bij en
krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en bijzondere wetgeving op de verantwoordelijke rusten, worden nageleefd.
c. Creditinfo’s is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade
welke mogelijkerwijs mocht voortvloeien uit het feit dat opdrachtgever de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet of niet correct naleeft.
d. Opdrachtgever zal Creditinfo’s vrijwaren voor schade welke mogelijkerwijs mocht voortvloeien uit het feit dat opdrachtgever de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet of niet correct naleeft.

Art. 14
Indien enige passage in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van deze overeenkomst tussen partijen gesloten, te enige tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven voor het overige de algemene voorwaarden en de overeenkomst in stand. De partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die de partijen met de overeenkomst en de algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

Gedeponeerd bij de K.v.K. Haaglanden