VERHAALSONDERZOEKEN

Verhaalsonderzoeken

Discreet maar doeltreffend wordt nagegaan of, en hoe een vordering op uw debiteur te verhalen is. Om een gefundeerd oordeel te kunnen vormen omtrent een mogelijke beslaglegging of de verder te volgen procedure, wordt alle relevante informatie vermeld. Zo zijn niet alleen iemand zijn inkomsten, bankrekeningen en/of het bezit (on)roerende zaken van belang, maar ook de hoogte en/of de waarde daarvan. Ook de wetenschap of deze zaken al dan niet bezwaard c.q. verpand zijn is van groot belang.

Binnen de verhaalskwesties onderscheiden we een normaal- en een diepgaand onderzoek.

Normaal Verhaalsonderzoek
In het rapport van een normaal onderzoek kunt u de volgende gegevens aantreffen:

 • personalia
 • burgerlijke staat
 • personalia echtgeno(o)t(e)
 • huwelijksgoederen regime
 • adres
 • bronnen van inkomsten
 • betalingsgedrag
 • financiële positie
 • in bezit zijnd vastgoed
 • financiële relaties
 • aanvullende algemene informatie, waarbij de nadruk uiteraard ligt op de verhaalsmogelijkheden.

Het rapport zal u vaak alle informatie verschaffen die u nodig heeft. In de conclusie wordt advies gegeven omtrent de te nemen acties zoals waar beslag op te leggen of, indien nodig, in welke richting verder gezocht kan worden middels aanvullende gerichte naspeuringen. Indien het gewenst is om nog dieper op de materie in te gaan biedt het diepgaand onderzoek uitkomst.

Dankzij een diepgaand onderzoek komt de onderste steen boven
Het diepgaand onderzoek is het meest complete product dat Creditinfo’s levert. Hierbij worden kosten noch moeite bespaard om alles boven water te krijgen. Het normale onderzoek vormt de uitgangspositie voor dit product. Vervolgens wordt er nog dieper op de materie ingegaan, waardoor altijd alle relevante informatie wordt vermeld. Hierdoor is het diepgaand onderzoek bij  uitstek geschikt voor lastige verhaalskwesties. Ook wanneer er sprake is van fraude, ingewikkelde zakelijke constructies of simpelweg een hoge vordering, is het diepgaand onderzoek het aangewezen middel.

Een diepgaand onderzoek omvat de informatie die wordt verzameld voor het normale onderzoek, aangevuld met specifieke informatie zoals o.a.:

 • officieel en feitelijk adres
 • bankrekeningen
 • complexe bedrijfsconstructies
 • volledige kadastrale en hypothecaire gegevens van in bezit zijnd vastgoed in bezit zijnde roerende zaken
 • steunvorderingen
 • moraliteit
 • vermogensbestanddelen

Tevens doen wij al het noodzakelijke teneinde alle andere informatie die van belang zou kunnen zijn voor de door u te volgen procedure te (laten) achterhalen.

Op basis van een diepgaand onderzoek kunt u uw zaak in principe afronden. Aanvullende naspeuringen zullen niet meer nodig zijn.